1 NewYork-Presbyterian Provider in West Babylon, NY